„Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję!”
Peter Drucker

Regulamin

Regulamin

Fundacja Tax Care, Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa

kontakt@fundacja.taxcare.pl

Fundacja Tax Care, Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000466323, REGON 146757388..

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO TWOJA INICJATYWA!
FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

1. Dostęp do części zasobów serwisu, określanej jako serwis informacyjny, nie jest uzależniony od
spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od
Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.

2. Zaleca się do używanie następujących przeglądarek aby korzystać z serwisu:
– MS Internet Explorer, wersje od 5.0,
– Firefox od 1.0.
Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
ZOBOWIĄZANIA Twojej Inicjatywy! Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości.
Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości, zwana dalej Fundacją zapewnia
Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa,
postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego
serwisu tematycznego Fundacja Tax Care, Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości ” oraz dobrymi
obyczajami.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek
osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów
zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa
autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie
powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Fundacja oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i
redagowane z należytą starannością.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść
podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.

3. Fundacja nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w
związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy
telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Poprzez stronę mogą być pozyskania danych w celu umożliwienia uczestnictwa Użytkownikowi
wzięcia udziału w realizowanym przez Fundację przedsięwzięciach. Wówczas od Użytkownika
pobierana będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym dany działaniem
fundacji.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fundacja.

4. W celu wykonania sowich zadań statutowych przez Fundacje, w przypadku gdy koniecznym będzie
skorzystanie z pomocy innego podmiotu, który posiada odpowiednie możliwości umożliwiające
realizację danego przedsięwzięcia na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym
celu powierzy przetwarzanie danych osobowych.

5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6. Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego
wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z
prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać
wiadomość na adres kontakt@fundacja.taxcare.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego.

2. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez
umieszczenie go na stronach WWW serwisu.

3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez
pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres
siedziby Fundacji oraz na adres kontakt@fundacja.taxcare.pl.