„Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję!”
Peter Drucker

Okiem eksperta

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SKLEPÓW INTERNETOWYCH

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SKLEPÓW INTERNETOWYCH

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Internecie powinni zwrócić uwagę na zmieniające się przepisy dotyczące funkcjonowania sklepów internetowych. Brak dostosowania dotychczasowego sposobu prowadzenia sklepu internetowego do nowych wymagań ustawodawcy może narazić przedsiębiorcę na duże straty finansowe.

Dnia 25 grudnia 2014 r. wejdą bowiem w życie postanowienia ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej „Ustawa”), która stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów unijnej dyrektywy o nr 2011/83/UE.

Ustawa wprowadzi m.in. większe uprawnienia dla konsumentów – klientów sklepów internetowych. Dlatego też przed jej wejściem w życie każdy przedsiębiorca, który prowadzi sklep internetowy, powinien szczegółowo zapoznać się z jej treścią. Z uwagi na obszerność Ustawy oraz fakt, że ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na przedstawienie wszystkich zmian, które wprowadzi Ustawa, chcę zwrócić uwagę na te postanowienia, które mogą być szczególnie istotne dla codziennej działalności przedsiębiorców.

1. Właściwa informacja o przedsiębiorcy

Najpóźniej w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy przez konsumenta, przedsiębiorca powinien w sposób jasny i zrozumiały podać podstawowe informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (m.in. nazwę firmy, numer rejestrowy, adres korespondencyjny czy adres e-mail) oraz informacje dotyczące zawieranej umowy (m.in. cenę, sposób i termin zapłaty, obowiązek dostarczenia przez przedsiębiorcę rzeczy bez wad). Ustawa przewiduje aż 21(!) punktów odnoszących się do informacji, o których przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta. Ciężar spełnienia obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy. Oznacza to, że gdy pojawi się wątpliwość, czy takie dane zostały przekazane konsumentowi, to przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że dopełnił takiego obowiązku, czyli np. wskazać, że takie informacje znalazły się w regulaminie sklepu internetowego, na którego brzmienie konsument wyraził zgodę.

2. Zawarcie umowy

Nowa ustawa wprowadza również zmiany co do sposobu składania zamówienia przez konsumenta. Przedsiębiorca nie będzie mógł już stosować tzw. opcji domyślnych. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może przedstawić konsumentowi oferty, z której wynika, że klient zamawia dodatkowe świadczenie. Przedsiębiorca może jedynie wskazać, jakie opcje są możliwe, a to konsument powinien wyraźnie zaznaczyć, co go interesuje, a nie odznaczyć opcje, z których nie chce skorzystać.

Ponadto przedsiębiorca musi zapewnić, aby w momencie składania zamówienia konsument wyraźnie potwierdził, że wie, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Dlatego też najlepiej umieścić na stronie internetowej informację typu: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Należy podkreślić sankcję za naruszenie tego obowiązku – w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wypełni tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.

Ponadto przy składaniu zamówienia należy wskazać konsumentowi wszelkie koszty, które łączą się ze złożonym zamówieniem np. koszty dostawy lub innych dodatkowych usług. Jeżeli przedsiębiorca nie pouczy klienta o dodatkowych kosztach, nie będzie mógł go nimi obciążyć.

3. Potwierdzenie zawarcia umowy

Klient ma prawo otrzymać od przedsiębiorcy na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia umowy. Potwierdzenie powinno być przekazane konsumentowi nie później niż w chwili dostarczenia zakupionego towaru. Przy czym Ustawa nie wprowadza wymogu, aby potwierdzenie było przekazane w formie papierowej, dlatego wystarczy chociażby wysłać konsumentowi wiadomości w formie e-mail z warunkami potwierdzającymi dokonanie zakupu lub dowód zakupu dołączyć do wysłanego towaru.

4. Rezygnacja przez konsumenta

Zgodnie z postanowieniami Ustawy konsument będzie miał również dłuższy czas na odstąpienie od zawartej umowy. Obecnie termin ten wynosi 10 dni, zaś od dnia wejścia w życie Ustawy (tj. od dnia 25 grudnia 2014 roku) termin ten wynosił będzie 14 dni. Przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, żeby pouczyć klienta o czasie, w którym konsument może odstąpić od umowy. Brak takiego pouczenia spowoduje, że na odstąpienie od zawartej z przedsiębiorcą umowy konsument będzie miał aż 12 miesięcy. Dodatkowo przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

5. Zwrot kosztów przesyłki

Zmianie ulegają również sposoby zwrotu kosztów dostawy. Do tej pory w sytuacji odstąpienia od umowy konsument otrzymywał tylko zwrot pieniędzy za towar. Natomiast teraz przedsiębiorca będzie obowiązany zwrócić konsumentowi także koszty dostarczenia produktu. Jednak przedsiębiorca musi zwrócić jedynie równowartość najtańszych kosztów dostawy. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca oferował tańszą opcję dostarczenia towaru (np. za pomocą poczty), a klient wybrał droższą opcję dostawy (np. za pośrednictwem kuriera), wówczas przedsiębiorca obowiązany jest zwrócić klientowi koszty tylko tańszego sposobu dostawy.

Podsumowanie

Nowa regulacja ustawodawcy nakłada na przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe wiele dodatkowych obowiązków, z którymi przyjdzie im się zmierzyć. Na ocenę faktycznego wpływu nowych przepisów na rynek sprzedaży internetowej przyjdzie nam pewnie jeszcze poczekać. Pewne jest jednak to, że – wobec stale postępującego wzrostu świadomości prawnej konsumentów – brak dostosowania się przez przedsiębiorców do wymogów nowych przepisów prawnych może ich słono kosztować.

 

Joanna Legun

J.Legun

 

 

 

 

 

aplikant adwokacki
http://rsplegal.pl/